Andmekaitsetingimused

Kehtivad alates 18.03.2024

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi ka Tingimused) on koostatud järgimaks Eesti Vabariigis kehtivat andmekaitsealast seadusandlust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27.04.2016 määruses nr 2016/649 (edaspidi ka Andmekaitse Üldmäärus) toodud põhimõtteid. Tingimused kirjeldavad, mille alusel ja kuidas Baltasar töötleb isikuandmeid, ning need kehtivad Baltasari kõikides kontorites ja esindustes ning kõikidele ettevõtte teenuse kasutajatele. Tingimuste eesmärgiks on anda ettevõtte klientidele ja kasutajatele andmekaitsealane ülevaade isikuandmete kasutamise reeglite ja andmekaitse kohta Baltasari poolt.

1. MÕISTED

Käesolevates Tingimustes on kasutatud alljärgnevaid mõisteid:

  • Baltasar, ettevõte või meie – Baltasar Liising OÜ ja/või teised juriidilised isikud, mis on Baltasar Liising OÜ-ga sama valitseva mõju all;
  • Teenus – ettevõtte poolt klientidele osutatavad teenused;
  • Klient – isik, kellele ettevõte on osutanud teenuseid või kellel on ettevõttega kehtiv leping;
  • Isikuandmed – kliendi poolt teenuste saamiseks Baltasarile edastatavad mistahes andmed;
  • Töötlemine – igasugune Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitada

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Baltasar kogub ja töötleb järgmisi Isikuandmete kategooriad:

· Isiku tuvastamist võimaldavad andmed;

· Kontaktandmed;

· Teenustega seotud andmed;

· Andmed Kliendi maksekäitumise- ja krediidivõimelisuse kohta;

· Andmed Kliendi usaldusväärsuse ja hoolsuse kohta;

· Seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed (nt krediidivõimelisuse hindamise käigus kogutud andmed; andmed rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks):

· Kommunikatsiooniandmed – nt andmed, mis kogutakse siis, kui Klient suhtleb Baltasariga kas e-kirja, sõnumite või teiste suhtlusmehhanismide kaudu.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Baltasar töötleb Isikuandmeid alljärgnevaid põhimõtteid järgides:

· Me töötleme isikuandmeid kooskõlas käesolevate Tingimustega, asjakohaste õigusaktidega ning ka muudes Baltasari ja Kliendi vahel sõlmitud lepingutes sätestatud tingimustel;

· Me kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes käesolevates Tingimustes nimetatud eesmärkidel;

· Me kogume isikuandmeid, mis on:

o asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks

o õiged ja ajakohased;

· Me säilitame isikuandmeid üksnes nii kaua, kui käesolevates Tingimustes sätestatud eesmärkidel tarvis;

· Me kohaldame asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

4. MIKS JA MILLISTEL ALUSTEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Baltasar kogub ja töötleb Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

· Lepingu täitmiseks (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (b)) osutamaks klientidele teenuseid vastavalt kliendi ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingule, sh ka lepingu sõlmimise eesmärgil;

· õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

· nõusoleku alusel turunduslikel eesmärkidel (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (a)) – saatmaks klientidele meie ettevõtte toodetest ja teenustest turundusliku sisuga e-kirju;

· õigustatud huvi alusel, sh analüütilised eesmärgid (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (f)) – saamaks paremini aru Baltasari klientide eelistustest ning ootustest. Ettevõte ei analüüsi Teie isiklikke eelistusi.

· Baltasar ei töötle isikuandmeid profileerimise või muu automatiseeritud otsustamise eesmärgil

5. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK

Baltasar töötleb Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

· Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil – Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;

· Kliendisuhte haldamise eesmärgil – nt andmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks kontrollides ja täiendades andmeid nii väliste kui ka sisemiste allkate kaudu, mis põhineb nii Lepingu sõlmimisel kui ka täitmisel ning ka Baltasari poolt juriidilise kohustuse täitmisel.

· Juriidilise kohustuste täitmise eesmärgil, sh:

o Isikusamasuse tuvastamise ja rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil;

o Krediidivõimelisuse hindamise (sh vastutustundliku laenamise kohustuse täitmise) eesmärgil;

· Baltasari õiguslike nõuete esitamise, tõendamise ja kaitsmise eesmärgil.

6. NÕUSOLEK ANDMETÖÖTLUSPROTSESSIDEKS

Me vajame Teie nõusolekut juhul, kui töötleme isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel; Me ei töötle Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, kui Te ei ole andnud selleks meile eelnevalt oma nõusolekut või kui Te olete selle nõusoleku tagasi võtnud; Juhul, kui soovime töödelda isikuandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis vajab uut

nõusolekut, siis me ei töötle isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks uue nõusoleku.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

· Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta kui Teie isikuandmeid on kogutud turunduslikel eesmärkidel;

· Ettevõtte poolt lepingu alusel kliendile edastatavaid toodete tingimusi ega kirjeldusi ei loeta turunduslikel eesmärkidel töötlemiseks;

· Turunduslikel eesmärkidel saadud nõusolekut on võimalik tagasi võtta kirjutades, e-posti aadressile info@baltasar.ee või tavaposti teel Sepa 26, Tartu 50113

· Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

8. ISIKUANDMETE JAGAMINE

Töödeldes isikuandmeid, võime jagada Teie Isikuandmetest elemente järgmistele kolmandatele osapooltele:

· avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;

· audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;

· registreid pidavad kolmandad isikud (nt krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid);

· nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid (sh täitur ja saneerija);

· [serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad ettevõtte servereid/ andmeid pilve];

· suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Teie ja ettevõtte vahelist suhtlust;

· kullerid, kes aitavad meil toimetada Teile kirju;

· partnerid, kelle juures oleme organiseerinud Teile kingituse, soodustuse või muu eripakkumise;

· muud ettevõtte teenuste osutamisega seotud osapooled;

· käesolevas punktis viidatud koostööpartnerid võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool, kuid ettevõte veendub, et serverid/pilveteenused, kus partnerid isikuandmeid hoiavad asuvad igal juhul Euroopa Majanduspiirkonnas;

· Baltasariga samasse kontserni või sama valitseva mõju all olevatele ettevõtetele toodete ja teenuste pakkumise või reklaamimise eesmärgil.

9. TURVAMEETMED ISIKUANDMETE JAGAMISEL KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Jagades isikuandmeid kolmandatele osapooltele, rakendame järgmisi turvameetmeid:

· sõlmime sellise kolmanda osapoolega isikuandmete töötlemise lepingu;

· veendume, et selline kolmas osapool võtab endale kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks isikuandmete kaitse vastavalt käesolevatele Tingimustele ning asjakohastele õigusaktidele;

· veendume, et isikuandmeid ei edastata riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud kui riike, kus on piisav andmekaitse tase;

· me ei pea nimetatud turvameetmeid rakendama juhul, kui Baltasar jagab isikuandmeid avaliku võimu kandjatele, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama.

10. ISIKUANDMETE ALLIKAD

· Esmaseks Isikuandmete kogumise allikaks on Klient ise.

· Baltasar kogub isiku tuvastamisega, rahapesualastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise ning krediidivõimelisuse hindamisega seonduvaid andmeid ka muudest allikatest peale Teie enda. Selliseks allikaks on näiteks avalikult kättesaadavad andmebaasid.

11. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

· Baltasar ei töötle ega säilita Teie Isikuandmeid kauem kui vajalik.

· Isikuandmete säilitamise periood võib põhineda lepingutel Kliendiga, Baltasari õigustatud huvil või ka näiteks kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu- vastased õigusaktid või näiteks kohustuse täitmisega seotud aegumistähtajad).

· Üldjuhul säilitab Baltasar isikuandmeid järgmiste perioodide vältel:

o Töötajate andmed kuni 10 aastat pärast töölepingu lõpetamist

o Tehinguandmed – 13 aastat pärast lepingu lõpetamist. [nõuete aegumine + mõstlik aeg olenevalt teenusest]

· Ülaltoodud perioodide möödumisel kustutame Teie isikuandmed

· Ettevõte hoiab isikuandmeid [serverites/pilves], mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.

12. MILLISED ON TEIE ISIKUANDMETEGA SEONDUVAD ÕIGUSED?

Seoses Isikuandmete töötlemisega, on Teil järgmised õigused:

· Õigus teabele – Teil on õigus saada käesolevates Tingimustes sätestatud teavet. Käesolevate Tingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebilehelt www.baltasar.ee;

· Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus nõuda, et me annaks Teile koopia isikuandmetest, mida Baltasar töötleb (isiku enda esitatud andmed);

· Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda, et me parandaks Teie isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud;

· Õigus andmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et me kustutaks isikuandmed, välja arvatud juhul, kui ettevõte on asjakohaste õigusaktide või Teie ja Baltasari vahel sõlmitud lepingu alusel kohustatud isikuandmeid edasi töötlema, või kui meil on isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutame isikuandmed nii pea, kui meil pole enam isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust;

· Õigus andmete töötlemise piiramisele – Teil on õigus nõuda, et ettevõte piiraks isikuandmete töötlemist, kui isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane;

· Õigus andmete ülekandmisele – Teil on õigus nõuda, et me annaks isikule endale või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Teie poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille olete ise meile esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku või Teie ja ettevõtte vahelise lepingu alusel;

· Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui leiate, et ettevõttel puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Teie nõusolekul, võite alati oma nõusoleku tagasi võtta;

· Õigus esitada kaebus – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus;

Saate oma käesolevas punktis viidatud õigusi kasutada, saates vastavasisulise kirja punktis 14 toodud juhistele tuginedes Baltasar annab endast parima, et vastata Teie taotlusele ühe kuu jooksul Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel. Juhul, kui see pole Baltasarile esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades võimalik, siis on meil Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel õigus vastata ka hiljemalt kahe kuu jooksul.

13. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Baltasar võib aeg-ajalt käesolevaid Tingimusi muuta. Nende uuendamisel teavitame Teid kodulehe www.baltasar.ee vahendusel. Juhul, kui uued Tingimused viitavad isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Teie nõusolekut, siis ei töötle me Teie isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui oleme saanud isikuandmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

14. PÄRINGUTE, TAOTLUSTE JA KAEBUSTE ESITAMINE

· Kui Teil on seoses isikuandmete töötlemisega seonduvad päringud, taotlused, kaebused võite neid edastada e-posti aadressile info@baltasar.ee või tavaposti teel Sepa 26, Tartu 50113

· Isikuandmete töötlemisega seonduvad kaebused on võimalik esitada ka Eesti Andmekaitseinspektsioonile